INICIATIVA PËR QËNDRUESHMËRI EKONOMIKE RURALE |RESI

slika...

Përshkrimi i Projektit: Ky projekt synon të promovojë aftësinë konkurruese të bujqëve, prodhuesve bujqësorë dhe kompanive të përpunimit të ushqimit për ta avancuar zhvillimin rural të qëndrueshëm dhe gjithëpërfshirës, krijimin e vendeve të punës dhe krijimin e të ardhurave në komunat e synuara. Për të arritur rezultate të qëndrueshme në projekt, është e domosdoshme që të zbulohen forma të reja të prodhimit bujqësor dhe teknologji inovative për ta shtuar produktivitetin, stabilitetin dhe qëndrueshmërinë e sistemeve të prodhimit me synime që shkojnë jo vetëm përtej rritjes së rendimenteve, por që përfshijnë edhe ruajtjen e ujit dhe energjisë, zvogëlimin e rrezikut, përmirësimin e cilësisë së produkteve, mbrojtjen e mjedisit dhe zbutjen e ndryshimeve klimatike. Ky projekt do të zbatojë masa të ngritjes së kapaciteteve institucionale në tri sfera që për cak kanë të gjithë sektorët e ekonomisë bujqësore dhe rurale në komunat e synuara të Prishtinës, Novobërdës, Kamenicës dhe Ranillugut.

Forcimi i kapaciteteve të stafit komunal dhe edhe i atyre të shoqërisë civile dhe bizneseve vendore për ta shtuar efikasitetin dhe për ta përmirësuar performancën e zhvillimit endogjen.

Një skemë rajonale e granteve do të krijohet me qëllim të përforcimit dhe ndërtimit të zinxhirëve të vlerave bujqësore në komunat përkatëse.

Theks i veçantë do të vihet mbi promovimin e nismave të dizajnuara nga gratë, grupet ekonomikisht të cenueshme dhe shoqatat /kooperativat që i përfaqësojnë ato.

Lokacioni:

Kosovë, Komunat e Prishtinës, Novobërdës, Kamenicës dhe Ranillug

 

Organizatat partnere:
Komuna e Prishtinës, Novobërdës, Kamenicës dhe Ranillug

Donatori

Financuar nga Bashkëpunimi Austriak per Zhvillim (ADC) dhe bashkëfinancuar nga Komuna e Prishtinës

 

Kohëzgjatja e Projektit:
01/09/2016 – 31/08/2019

 


13.12.2019

Unapređenje socijalnih usluga kroz jačanje NVO u BiH

opširnije...

18.10.2019

Radni sastanak: „Predstavljanje novog školskog programa za prevenciju rodno zasnovanog nasilja i promociju zdravih stilova života“

Dvodnevni radni sastanak „Akreditacija Programa Y - Mladi – Inovativni pristupi u prevenciji rodno zasnovanog na...

opširnije...

28.09.2018

Ekonomsko osnaživanje za održivi povratak na Kosovo

Cilj projekta je da pruži podršku održivom procesu povratka na Kosovo za interno...

opširnije...

24.09.2018

Bolja socijalna zaštita kroz izgradnju kapaciteta organizacija civilnog društva u Hercegovini Bosni

Projekt "Bolja socijalna zaštita kroz izgradnju kapaciteta organizacija c...

opširnije...Design & development: triptih
Copyright © 2013 Sva prava zadržana!