Novosti

Širenje znanja: Rodno odgovorno budžetiranje – Srbija

Trening se odvijao u tri dvodnevna ciklusa održanih 26.-27.08.2013 u Beogradu, 1.-3.11.2013 u Banji Vrujci i 21.-23.03.2014. u Beogradu na kojem su stručnjakinje iz ove oblasti, osim teorijskog dijela, uključile i praktične vježbe koristeći postojeće budžete na državnom i lokalnim nivoima.

Published » 08.04.2014 opširnije...


Ministar Damir Ljubić i predstavnici Obora za Rome održali sastanak povodom predsjedavanja BiH Dekadom Roma

Povodom preuzimanja uloge predsjedavanja Bosne i Hercegovine Dekadom uključenja Roma 2005-2015 i pripremanja aktivnosti oko obilježavanja Međunarodnog dana Roma, 08.04, Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Damir Ljubić 04.04.2014. je održao sastanak s predstavnicima Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH Indirom Bajramović, Snježanom Mirković i Jadrankom Đurićem.

Published » 07.04.2014 opširnije...


Minister Damir Ljubić and representatives of Roma Council held a meeting Regarding presiding role of BiH over Roma Decade

Regarding taking over of presiding role of Bosnia and Herzegovina over Decade of Roma Inclusion 2005-2015 and preparation activities on the International Day of the Roma, April 8, Minister for Human Rights and Refugees of Bosnia and Herzegovina Damir Ljubić held a meeting on April 4, 2014 with representatives of the Roma Council of Ministers BiH; Indira Bajramović, Snježana Mirković and Jadranko Đurić.

Published » 07.04.2014 opširnije...


VEĆI STEPEN UČEŠĆA ROMA I ROMKINJA U PROCESIMA DONOŠENJA ODLUKA – ZA BOLJI ŽIVOT ROMSKE POPULACIJE!

Potpisivanjem Memoranduma o saradnji Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i organizacije CARE International danas u Sarajevu, simbolično je označen početak dvogodišnjeg projekta „Aktivna participacija za uključenje Roma“ koji finansira EU, a koji će biti realiziran od 1. januara 2014. do 31. decembra 2015. godine na području cijele BiH.

Published » 03.04.2014 opširnije...


Američki ambasador Brown dodijelu nagradu " Ambasador za aktivno građanstvo" Fani Deliji koju CARE, i njemu organizacijau CRI aktivno i direktno podržava vać 7 godina.

Nagradu je je 28 marta dodijelo, američki abasador Sue K. Brown, Fani Deliji koordinatorici Centra za romske inicijative, za izuzetan doprinos u različitim inicijativama građanskog aktivizma koje su direktno uticale na poboljšanje statusa Romkinja egipćanki Crne Gore .

 

Published » 03.04.2014 opširnije...13.12.2019

Unapređenje socijalnih usluga kroz jačanje NVO u BiH

opširnije...

18.10.2019

Radni sastanak: „Predstavljanje novog školskog programa za prevenciju rodno zasnovanog nasilja i promociju zdravih stilova života“

Dvodnevni radni sastanak „Akreditacija Programa Y - Mladi – Inovativni pristupi u prevenciji rodno zasnovanog na...

opširnije...

28.09.2018

Ekonomsko osnaživanje za održivi povratak na Kosovo

Cilj projekta je da pruži podršku održivom procesu povratka na Kosovo za interno...

opširnije...

24.09.2018

Bolja socijalna zaštita kroz izgradnju kapaciteta organizacija civilnog društva u Hercegovini Bosni

Projekt "Bolja socijalna zaštita kroz izgradnju kapaciteta organizacija c...

opširnije...Design & development: triptih
Copyright © 2013 Sva prava zadržana!