Novosti

Konferencija „Sigurnost Romkinja na zapadnom Balkanu“

Konferencija „Sigurnost Romkinja na zapadnom Balkanu“ održana u Beogradu, 25.10.2017. je okupila 78 osoba iz 8 zemalja uključujući i zemlje Evropske Unije.

Published » 26.10.2017 opširnije...


Konkursna dokumentacija za izvršenje usluge

Nabavka namirnica i priprema obroka u kuhinji u prihvatnom centru (PC) Adaševci i distribucija pripremljenih obroka u PC Adaševci i PC Principovac korisnicima navedenih prihvatnih centara

Published » 12.02.2018 opširnije...


Prekogranična suradnja

Projekt FAIR II nastavio je sa održavanjem i izgradnjom kapaciteta predstavnicima/ama institucija i predstavnicima/ama NVO kroz rad sa međusektorskim komisijama i koalicijama putem prekogranične suradnje i razmjenom dobrih i loših praksi u radu.

Published » 04.01.2018 opširnije...


Srednjoročna evaluacija

Srednjoročna evaluacija projekta FAIR II  se realizuje u periodu  jun-oktobar 2017. Evaluacija će poslužiti kao osnova za prikupljanje podataka za CARE International Balkans i predstavnice partnerskih organizacija  za poboljšanje indikatora i razvoj akcionog plana projekta.

Published » 13.09.2017 opširnije...


Radionica: Izgradnja kapaciteta Pisanje projekata – UN Women održana 31.07. -03.08.2017. u Hotel Bianca Resort & Spa Kolašin, Crna Gora

Predstavljanje koalicije – zajednički ciljevi, dosadašnja iskustva organizacija koje učestvuju u koaliciji u temama vezanim za integraciju i prava Romkinja i iskustva u pisanju i sprovođenju projekata u saradnji sa drugim organizacijama.

Published » 13.09.2017 opširnije...13.12.2019

Unapređenje socijalnih usluga kroz jačanje NVO u BiH

opširnije...

18.10.2019

Radni sastanak: „Predstavljanje novog školskog programa za prevenciju rodno zasnovanog nasilja i promociju zdravih stilova života“

Dvodnevni radni sastanak „Akreditacija Programa Y - Mladi – Inovativni pristupi u prevenciji rodno zasnovanog na...

opširnije...

28.09.2018

Ekonomsko osnaživanje za održivi povratak na Kosovo

Cilj projekta je da pruži podršku održivom procesu povratka na Kosovo za interno...

opširnije...

24.09.2018

Bolja socijalna zaštita kroz izgradnju kapaciteta organizacija civilnog društva u Hercegovini Bosni

Projekt "Bolja socijalna zaštita kroz izgradnju kapaciteta organizacija c...

opširnije...Design & development: triptih
Copyright © 2013 Sva prava zadržana!