PËRFSHIRJA E GRAVE NGA KOMUNITETET JO-SHUMICË NË TREGUN E PUNËS.

PËRFSHIRJA E GRAVE NGA KOMUNITETET JO-SHUMICË NË TREGUN E PUNËS.

CARE në Ballkan me kënaqësi prezanton këtë broshurë, e cila prezanton rezultatet kryesore të projektit, por edhe qasjet dhe hapat kryesore që janë përdorur për t’i motivuar, angazhuar dhe përfshirë [...]

CARE në Ballkan me kënaqësi prezanton këtë broshurë, e cila prezanton rezultatet kryesore të projektit, por edhe qasjet dhe hapat kryesore që janë përdorur për t’i motivuar, angazhuar dhe përfshirë gratë e bashkësive etnike jo shumicë në tregun e punës në Republikën e Maqedonisë. Në bashkëpunim me organizatën partnere Iniciativa Qytetare e Femrave ANTIKO – një rrjet nga 16 organizata themeluese nga Maqedonia, CARE me sukses implementoi projektin “Përfshirja e grave të bashkësive etnike jo shumicë në tregun e punës”, duke targetuar pesë rajone në Republikën e Maqedonisë – Shkup, Tetovë, Manastir, Shtip dhe Kumanovë.

DOWNLOAD PDF