OTVORENI JAVNI POZIV ZA NVO-e za učešće u projektu “Socio-ekonomska inkluzivna inicijativa“

OTVORENI JAVNI POZIV ZA NVO-e za učešće u projektu “Socio-ekonomska inkluzivna inicijativa“

CARE International i partnerska institucija Razvojno-garantni fond Brčko Distrikta (RGFBD) pozivaju nevladine organizacije registrovane u Brčko Distriktu BiH uključene u rad sa socio-ekonomsko ugroženim i ranjivim kategorijama građana, da se [...]

CARE International i partnerska institucija Razvojno-garantni fond Brčko Distrikta (RGFBD) pozivaju nevladine organizacije registrovane u Brčko Distriktu BiH uključene u rad sa socio-ekonomsko ugroženim i ranjivim kategorijama građana, da se prijave za učešće u Projektu „Socio-ekonomska inkluzivna inicijativa“.

Maksimalno 4 lokalne NVO koje pokrivaju direktne ciljne projektne grupe će biti odabrane u okviru četiri kategorije da dobiju grantove i obuku za rad na terenu i drugu pomoć Projektu. Jedna NVO može aplicirati sa jednom ili najviše dvije kategorije korisnika (primarna i sekundarna):

LOT 1: NVO čija misija i aktivnosti uključuju Rome kao glavnu ciljnu grupu

LOT 2: NVO čija misija i aktivnosti uključuju osobe sa invaliditetom kao glavnu ciljnu grupu

LOT 3: NVO čija su misija i aktivnosti mladi kao glavna ciljna grupa

LOT 4: NVO čija misija i aktivnosti uključuju žene kao glavnu ciljnu grupu

1.    O PROJEKTU

Projekat “Socio-ekonomska inkluzivna inicijativa“, koji implementira CARE sa projektnim partnerom RGFBD i finansijski podržan od strane Češke razvojne agencije i CARE Češka Republika, doprinijeće socio- ekonomskoj integraciji ugroženih i ranjivih kategorija građana Brčko Distrikta (BD), posebno populacije slabijeg socijalnog i ekonomskog statusa, koje uglavnom pate od dugotrajne nezaposlenosti. Projekat koncentriše svoje napore na BD i ulaže u povećanje socio-ekonomskog uključivanja marginaliziranih grupa. To se ogleda i kroz cilj Projekta, a to je povećanje socijalne uključenosti i stvaranje održivih mogućnosti zapošljavanja za građane u BD s posebnim fokusom na ugrožene i ranjive grupe, kroz podizanje kapaciteta za zapošljavanje, podršku poduzetničkim aktivnostima i omogućavanje povoljnog okruženja za inkluzivniji ekonomski razvoj. Predviđeni rezultati projekta su:

Rezultat 1: Ugrožene i ranjive populacije BD povećale su svoje kapacitete za zapošljavanje i poznavanje prava svojih građana, kroz edukacije i podizanje svijesti građana.

Rezultat 2: Povećanje kapaciteta, vještina i mogućnosti zapošljavanja za nezaposlene građane BD i otvaranje novih radnih mjesta za ugrožene i ranjive kategorije, kroz projektnu finansijsku i tehničku podršku. Takođe je predviđeno i uspostavljanje i stavljanje u funkciju Centra za socio-ekonomsku inkluziju BD.

Da bi se postigli gore opisani ciljevi, Projekat će angažovati lokalne nevladine organizacije za terenski rad u marginalizovanim zajednicama.

2.    NAČIN UČEŠĆA NVO U PROJEKTU

Rad nevladinih organizacija na terenu u okviru Projekta: Odabrane NVO će biti pozvane da izrade detaljne planove za aktivnosti zagovaranja za interese ciljnih grupa, u skladu sa navedenim projektnim rezultatima (detaljne smjernice za ovaj proces će obezbijediti Projekat). Na osnovu odobrenih planova, NVO će dobiti finansijsku podršku za njihovu realizaciju. Konkretne teme zagovaranja će zavisiti od prioriteta koje će postaviti Centar za socio-ekonomsku inkluziju, CARE i same nevladine organizacije. To mogu biti teme o socioekonomskim pravima, učešću u odlučivanju, modelima inkluzije, perspektivama razvoja dodatnih usluga/proizvoda koji bi najbolje služili ugroženim građanima itd.

NVO će takođe aktivno učestvovati u razmjeni informacija o uslugama/mogućnostima koje se pružaju korisnicima kroz projekat, kroz radionice za podizanje svijesti zajednice, zastupanje interesa ranjivih grupa tokom događaja, zagovaranja i dijaloga koje organizuje Projekat, pružajući direktnu podršku korisnicima u pristupu pravima i sličnim aktivnostima.

Institucionalna podrška NVO-ima: Na osnovu inicijalne procjene potreba, Projekat će pružiti podršku odabranim nevladinim organizacijama da ojačaju svoje institucionalne kapacitete, alate za vidljivost i tehničke resurse za efikasniju provedbu akcije. CARE i partner RGFDB će, u skladu sa iskazanim potrebama, savjetovati te mentorisati odabrane nevladine organizacije tokom Projekta unutar različitih tema organizacionog upravljanja. CARE će pružiti administrativno-finansijske smjernice koje će osigurati pravilno praćenje procedura Donatora i CARE-a za provedbu aktivnosti

Maksimalni iznos finansijske podrške za institucionalni razvoj i zagovaračke projekte po LOT-u je maksimalno 15.600,00 KM. Odabrane NVO-e će sredstva dobijena Projektom izdvojiti za operativne troškove NVO (uključujući obavezno angažovanje jedne osobe kao projektnog osoblja iz marginalizovane grupe svog LOTa), za provođenje projektnih aktivnosti i za direktne troškove aktivnosti zagovaranja. Dodjela grant sredstava će biti predmet rasprave i odobrenja nakon što odabrane NVO dostave svoje detaljne planove aktivnosti. Odabrane NVO će biti direktno odgovorne CARE-u.

3.    KRITERIJI ODABIRA NVO-a

Proces odabira NVO za učešće u Projektu sastojat će se od tri koraka: formalna i administrativna provjera, procjena podobnosti NVO i procjena kvaliteta shodno unaprijed utvrđenim kriterijima odabira.

Da bi bila kvalifikovana za učešće u procesu odabira, prijava, dostavljena u okviru Poziva mora da ispunjava formalne i administrativne kriterije, kao i uslove podobnosti:

Korak 1 Formalna i administrativna provjera zadatih kriterija

 • Prijava je stigla putem maila u okviru vremena predviđenog Javnim pozivom
  • Svi dijelovi Aplikacione forme su ispunjeni
  • Dostavljen prilog br. 1 (potvrda o registraciji)

Korak 2: Procjena podobnosti NVO-a

 • NVO je registrovana najkasnije do decembra 2023
  • NVO je registrirana na području Brčko Distrikta
  • NVO ima prostorije za rad
  • Političke organizacije nisu podobne za apliciranje

KORAK 3: Procjena Kvaliteta / Kriteriji Odabira

Kvalitet aplikacija koje prođu formalno-administrativnu provjeru i provjeru podobnosti ocjenjivati će se na osnovu sljedećih kriterija:

I Organizacioni kapaciteti

 1. Participativne upravljačke prakse: Stvarno postojanje skupštine i/ili uprave-odbora, koji ima ulogu vodstva za strateško usmjerenje organizacije, određuje politike organizacije, usvaja godišnje planove i budžete, odobrava programske i financjske izvještaje, vrši reviziju rada izvršnog direktora itd.
 2. Stepen profesionalnosti: Organizacija ima obučeno osoblje i jasnu organizacionu strukturu/odjele, što osigurava efikasnost i efektivnost u provođenju aktivnosti.
 3. Volonterski angažman: Rad organizacije se u velikoj mjeri oslanja na volonterski angažman.
 4. Izvori finansiranja: Organizacija ima stabilne i diverzificirane izvore finansisranja i na adekvatan način rukovodi njima.
 5. Sektorski angažman i saradnja: Organizacija ne djeluje u izolaciji, već sarađuje sa srodnim organizacijama, kao i sa partnerima iz drugih sektora, kako bi ostvarila svoje ciljeve i postigla veći impakt.

II  Programski kapaciteti

 1. Posvećenost ciljevima i povezanost sa korisničkom grupom: Organizacija ima jasan fokus rada / jasno definirane korisnike, ne razvija programe samo da bi ispunila smjernice finansijera, nisu vidljive česte promjene pravca rada i kroz duži vremenski period misija organizacije je usklađena sa aktivnostima koje ona provodi.
  1. Iskustvo u upravljanju projektnim ciklusom: Organizacija ima iskustvo u izradi, provođenju i evaluaciji projekata, što je vidljivo kroz broj provedenih projekata, njihovu složenost, postignute rezultate i visinu finansijskih sredstava utrošenih na projekte.
  1. Organizacija čini promjenu u svom okruženju: Aktivnosti organizacije donose vidljivu promjenu u životima njenih korisnika i imaju pozitivan uticaj na zajednicu.
  1. Iskustvo u zagovaračkim aktivnostima: Organizacija učestvovala u projektima ili aktivnostima koje su imale u sebi zagovaračke elemente.
  1. Iskustvo u ekonomskom osnaživanju: Organizaicja ima iskustvo u projektima i aktivnostima ekonomskog osnaživanja svojih korisničkih grupa.
 • Razumijevanje projektnog zadatka: Aplikant pokazuje razumjevanje potreba korisničke grupe i vidi na koji način može učestvovati u implementaciji Projekta i doprinijeti ostvarenju projektnih ciljeva.

III  Prepoznatljivost u zajednici

1.     Kvalitet odnosa sa vladinim institucijama (ministratsva, Centri za socijalni rad, policija)

Organizacija je provodila zajedničke aktivnosti sa vladinim institucijama.

 • Informiranje javnosti: Kroz različite kanale organizacija omogućava drugima da vide i razumiju kako radi – redovno, tačno i otvoreno obavještava javnost o svojim aktivnostima, uspjesima i neuspjesima, kao i o izvorima iz kojih se finansira i načinu utroška sredstava.
  • Povratna informacija zainteresiranih strana: Na društvenim mrežama i u medijskim vidljiv je pozitivan stav korisnika, partnera, donatora i opšte javnosti o radu organizacije.
  • Uključivanje korisničke grupe u aktivnosti: Organizacija organizuje redovne događaje na kojima učestvuje korisnička grupa.

4.   PROCES ODABIRA

Da bi se prijavilo na Otvoreni Javni poziv potrebno je popuniti aplikacionu formu u prilogu. Samo prijave koje prođu formalnu i administrativnu provjeru te procjenu podobnosti NVO ulaze u procjenu kvaliteta. Kvalitet prijava će ocjenjivati Projektna komisija. Prag koji organizacija mora preći, odnosno minimalni broj bodova da bi bila odabrana u okviru jednog LOTa je 50. Ovaj broj bodova može biti predmet diskusije Komisije koja će vršiti procjenu pristiglih apllikacija.

Ukoliko u okviru jednog LOTa NVO koja je dobila maksimalni broj bodova, ali ispod potrebnih 50, na osnovu kojih ne zadovoljava, odnosno nema dovoljno razvijene kapacitete za provedbu aktivnosti predviđenih Projektom, za taj LOT može biti odabrana druga NVO koja je osvojila više od 50 bodova – a u aplikacionoj formi navela korisničku grupu iz predmetnog LOTa kao sekundarnu.

Pismo obavještenja sa odlukom Komisije (odbijanje ili odobrenje) biće poslano svim aplikantima.

5.     KAKO APLICIRATI

Aplikacije se moraju dostaviti online na mail shalkic@care.ba . Rok za apliciranje je 22. april 2024 godine do 16h. Aplikacije primljene nakon navedenog vremenskog perioda neće se razmatrati.

Za dodatna pitanja, potencijalni kandidati se mogu obratiti na e-mail btanasijevic@care.ba ili vjosic@care.ba

Upiti se mogu slati do dva dana prije isteka roka za poziv.

6.     FAQ – ČESTO POSTAVLJENA PITANJA I ODGOVORI

1.     P: Kome je upućen poziv?

O: Poziv je upućen za NVO sa područja Brčko Distrikta, sa izuzetkom političkih subjekata.

2.     P: Nakon procesa odabira NVO, koliko će trajati aktivnosti iz Poziva?

O: Aktivnosti će trajati u periodu od Maja do Novembra 2024. godine, nakon potpisivanja ugovora CARE-a sa odabranim NVO.

3.     P: Na koji način kreirati plan aktivnosti, odnosno prijedlog projekta?

O: Po završetku procesa selekcije, odabrane NVO će prisustvovati dvodnevnoj radionici u Brčkom,

sa fokusom na izradi projektnog prijedloga.

APLIKACIONI FORMULARI